Menu
ENFA
  • تاریخ شروع: سال 1395
  • کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران
  • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
  • نوع پروژه: EPC
  • موقعیت مکانی: استان فارس - فراشبند - کیلومتر 159 خط لوله گاز دوم سراسری (IGAT II)

پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند (بعثت 10)

  • پروژه
  • معرفی
  • تصاویر
  • فیلم ها
هیچگونه اطلاعاتی در مورد این پروژه وجود ندارد.